Студиска посета на Центарот за развој на Вардарски плански регион од претставници на јавен, приватен и невладин сектор од Р.Косово Print

На  08.11.2017 година Центарот за развој на Варарски плански регион беше домаќин на дваесетина претставници од јавен, приватен и невладин сектор од Р.Косово, на кој што им ја претстави неговата досегашна работа и сите реализирани проекти на Центарот за развој на Вардарски плански регион и Бизнис центарот при Центарот за развој на Вардарски плански регион.

Оваа студиска посета беше реализирана како резултат на добиен суб-грант на Центарот за поддршка на бизнис секторот “ Маласи“ од Р.Косово, во рамки на проектот : “Социо-економско стабилизирање на етничко малцински и мнозински заедници во Косово.

 

Овој проект е финансиски поддржан од Федерално Министерство за економска соработка и развој, а имплементиран од ASB Arbeiter-Samariter-Bund од Р.Германија и Фондација за оджлив економски развој – Преда Плус.