Службенo лице за посредување со информации од јавен карактер:

Татјана Темелковска

моб: 076 340 171

e-mail: tatjana.temelkovska@vardarregion.gov.mk 

 

Татјана Ѓурова

моб: 075 395 507

е-mail: t.gjurova@vardarregion.gov.mk

тел: 043 615 353

ул. Шефки Сали бр.4 1400, Велес

https://slobodenpristap.mk/

 
 

Центарот за развој на Вардарски плански регион располага со следниве информации од јавен карактер, достапни до барателите на информациите:

Листа на информации од јавен карактер на

Центар за развој на Вардарски плански регион

 

Центарот за развој на Вардарски плански регион располага со следниве информации од јавен карактер, достапни до барателите на информациите:

Листа на барања на информации од јавен карактер на

Центар за развој на Вардарски плански регион

 

Центарот за развој на Вардарски плански регион располага со следниве информации од јавен карактер, достапни до барателите на информациите:

Листа на одговори на барања на информации од јавен карактер на

Центар за развој на Вардарски плански регион