Службенo лице за посредување со информации од јавен карактер:

 
 

Центарот за развој на Вардарски плански регион располага со следниве информации од јавен карактер, достапни до барателите на информациите:

Листа на информации од јавен карактер на

Центар за развој на Вардарски плански регион