Службенo лице за посредување со информации од јавен карактер:

Меги Василеска

моб: 075 309 482

e-mail: megi.vasileska@vardarregion.gov.mk

 

Татјана Ѓурова

моб: 075 395 507

е-mail: t.gjurova@vardarregion.gov.mk

тел: 043 615 353

ул. Шефки Сали бр.4 1400, Велес

https://slobodenpristap.mk/

 
 

Центарот за развој на Вардарски плански регион располага со следниве информации од јавен карактер, достапни до барателите на информациите:

Листа на информации од јавен карактер на

Центар за развој на Вардарски плански регион