Центарот за развој на Вардарски плански регион функционира како стручно административно тело на Советот за развој на вардарски плански регион. Согласно територијалната поделба на Република Македонија на осум плански регион  и одредбите од Законот за рамномерен регионален развој за формирање на техничко тело на услуга на регионалниот развој во Вардарскиот плански регион, Центарот за развој на Вардарски плански регион е со седиште во Општина Велес како општина со најголем број на жители.

Согласно Законот за рамномерен регионален развој, Центарот за развој на планскиот регион ги врши следниве работи:

 • ја изготвува предлог-програмата за развој на планскиот регион,
 • изготвува предлог-акционен план за имплементација на Програмата за развој на планскиот регион,
 • подготвува предлог-проекти за развој на планскиот регион и за подрачјата со специфични развојни потреби,
 • ги координира активностите поврзани со имплементацијата на Програмата за развој на планскиот регион и ги реализира проектите за развој на планскиот регион,
 • обезбедува информации до заинтересираните страни за текот на реализацијата на Програмата за развој на планскиот регион и други прашања поврзани со регионалниот развој,
 • обезбедува стручна и техничка помош за единиците на локалната самоуправа при подготовката на нивните програми за развој,
 • обезбедува стручни услуги на здруженија на граѓани и други заинтересирани страни за подготовка на проекти од областа на регионалниот развој,
 • ја поттикнува меѓуопштинската соработка во рамките на планскиот развој,
 • спроведува проекти за поттикнување на развојот на планскиот регион, финансирани од фондовите на Европската унија и други меѓународни извори,
 • врши промоција на развојните можности на планскиот регион и
 • врши стручни и административно-технички работи за потребите на советот за развој на планскиот регион.

Цели и приоритети

Утврдувањето на целите и приоритетите во Вардарскиот плански регион и дефинирањето на Визија е изготвено врз основа на стратегиска анализа и дијагностицирање на состојбата во регионот.

Организациска поставеност

Основачи на Центарот за развој на Вардарски плански регион се Единиците на локална самоуправа од Вардарски плански регион.

Градоначалници на Општините од Вардарскиот плански регион:

Вработени

user

Сашо Мошев

Директор на Центар за развој на Вардарски Плански Регион
user

Татјана Темелковска

Раководител на одделение за општи и административни работи, финансии и јавни набавки
user

Татјана Ѓурова

Раководител во Одделение за имплементација на проекти, регионален развој и меѓуопштинска соработка
user

Меги Василеска

Раководител на одделение за меѓународна соработка
user

Снежана Димитриевски

Советник за имплементација на проекти, регионален развој и меѓуопштинска соработка
user

Душица Габерова

Советник во одделение за општи и административни работи, финансии и јавни набавки
user

Тодор Миладиновски

Соработник за општи и административни работи, финансии и јавни набавки
user

Јован Симсаров

Виш соработник во одделение за меѓународна соработка
user

Михајло Вчков

Виш соработник за општи и административни работи, финансии и јавни набавки
user

Зорица Јованова

Хигиеничар