Зајакнување на капацитетите на ТППЕ во општина Велес, Неготино, Свети Николе и Кавадарци преку набавка на високо професионални специјализирани возила согласно европските стандарди.

Име на проектот: Зајакнување на капацитетите на ТППЕ во општина Велес, Неготино, Свети Николе и Кавадарци преку набавка на високо
Прочитајте повеќе

Инсталирање на мерни станици за смарт земјоделство

Име на проектот: Инсталирање на мерни станици за смарт земјоделство Партнери: Општина Кавадарци, Општина Неготино, Општина Росоман, Општина Демир Капија
Прочитајте повеќе

Патна инфраструктура до туристички локалитети: арехолошки локалитет Ѓуземелци Кнежје во општините Лозово и Св Николе (фаза 1), манастир Св. Архангел Михаил во општина Градско и куќата на Коле Неделковски во општина Чашка

Име на проектот: Патна инфраструктура до туристички локалитети: арехолошки локалитет Ѓуземелци Кнежје во општините Лозово и Свети Николе (фаза 1),
Прочитајте повеќе

Подобрување на животниот стандард на граѓаните во Вардарски плански регион преку изградба на патна инфраструктура во ИЗ УЗУС, општина Велес

Име на проектот: Подобрување на животниот стандард на граѓаните во Вардарски плански регион преку изградба на патна инфраструктура во ИЗ
Прочитајте повеќе

Развивање на патната мрежа во регионот, преку изработка на техничка документација за изградба на јужна и северозападна обиколница во општина Неготино

Име на проектот: Развивање на патната мрежа во регионот, преку изработка на техничка документација за изградба на јужна и северозападна
Прочитајте повеќе

Заштита на животната средина во Вардарскиот регион преку финализирање на речното корито на река Луда Мара, општина Кавадарци

Име на проектот: Заштита на животната средина во Вардарскиот регион преку финализирање на речното корито на река Луда Мара, општина
Прочитајте повеќе

Подобрување на квалитетот на услугите од областа на културата преку зголемување на енергетската ефикасност на Домот на културата во општина Свети Николе

Име на проектот: Подобрување на квалитетот на услугите од областа на културата преку зголемување на енергетската ефикасност на Домот на
Прочитајте повеќе

Подобрување на инфраструктурните услови за создавање на мултифункционален објект за подршка на културно-уметнички и спортско рекреативни настани во општина Лозово

Име на проектот: Подобрување на инфраструктурните услови за создавање на мултифункционален објект за подршка на културно-уметнички и спортско рекреативни настани
Прочитајте повеќе

Одржување на чиста и здрава животна средина преку набавка на специјализирани возила за потребите на ЈКП во општините Лозово, Демир Капија, Неготино и Росоман

Име на проектот: Одржување на чиста и здрава животна средина преку набавка на специјализирани возила за потребите на ЈКП во
Прочитајте повеќе

Подобрување на животниот стандард на граѓаните во Вардарскиот плански регион преку изградба на систем за водоснабдување во село Отовица, општина Велес

Име на проектот: Подобрување на животниот стандард на граѓаните во Вардарскиот плански регион преку изградба на систем за водоснабдување во
Прочитајте повеќе

Подобрување на патната инфраструктура преку реконструкција на локални патни правци од с. Горно Врановци до регионален пат – Р2344 Чашка-Дреново, општина Чашка (втора фаза) и Улица 1 во с.Подлес, општина Градско

Име на проектот: Подобрување на патната инфраструктура преку реконструкција на локални патни правци од с. Горно Врановци до регионален пат
Прочитајте повеќе

Унапредување на туристичкиот потенцијал на општина Свети Николе и Вардарски плански регион преку изградба на пешачка патека до археолошки локалитет Била Зора (втора фаза)

Име на проектот: Унапредување на туристичкиот потенцијал на општина Свети Николе и Вардарски плански регион преку изградба на пешачка патека
Прочитајте повеќе