Овластени лица за заштита на личните податоци во Центар за развој на Вардарски плански регион :

Снежана Димитриевски
Советник во одделение за општи и административни работи, финансии и јавни набавки
моб: 075 309 976

Тодор Миладиновски
Соработник во одделение за општи и административни работи, финансии и јавни набавки
тел: 043 615 353

адреса: ул. Шефки Сали бр.4, 1400 Велес